همراه شما در قلب بازار آهن

۰۲۱ ۶۶۲۰۰۲۰۰

تماس با ما
منو اصلی
خرید محصولات

واحد فروش محصولات

۰۲۱-۶۶۲۰۰۲۰۰

شما اینجا هستید:  خانه  ››  جداول وزنی آهن‌آلات  ››   قوطی پروفیل

جدول وزنی قوطی پروفیل

قوطی پروفیل از جمله محصولاتی است که می‌تواند بازه وزنی آن به شدت متغیر باشد. علت این امر، وجود سطح متغیر‌های مختلف مربع و یا مستطیلی با ضخامت‌های مختلف در آن‌ها است. در محاسبات زیر، تکنیک و فرمولی بسیار ساده برای محاسبه وزن قوطی پروفیل آورده شده است. این محاسبات برای قوطی پروفیل مربعی نیز قابل استفاده است.
پارامترهای نشان‌داده شده در سمت چپ تصویر در شماتیک سمت راست قوطی پروفیل آورده شده اند. در فرمول آورده شده، پارامترها به شرح زیر می‌باشند:

  • b : طول پروفیل
  • a : عرض پروفیل
  • s : ضخامت پروفیل
  • S : مساحت پروفیل
  • L : ارتفاع پروفیل
  • v :  حجم پروفیل
  • M : وزن پروفیل
  • ρ : وزن مخصوص

شماتیک سطح مقطع قوطی پروفیل
فرمول قوطی پروفیل

جدول وزنی قوطی پروفیل ۱ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۱۱۰*۲۰۰٫۶۴
۱۱۰*۲۵۰٫۵۳
۱۱۰*۳۰۰٫۶۲
۱۲۰*۲۰۰٫۶۲
۱۲۵*۲۵۰٫۷۸
۱۲۰*۳۰۰٫۷۸
۱۲۰*۴۰۰٫۹۶
۱۳۰*۳۰۰٫۹۶
۱۳۵*۳۵۱٫۱۲
۱۳۰*۴۰۱٫۱۲
۱۴۰*۴۰۱٫۲۵

جدول وزنی قوطی پروفیل ۱.۲۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۱٫۲۵۱۰*۲۰۰٫۵۶
۱٫۲۵۱۰*۲۵۰٫۶۶
۱٫۲۵۱۰*۳۰۰٫۷۵
۱٫۲۵۲۰*۲۰۰٫۷۵
۱٫۲۵۲۵*۲۵۰٫۹۸
۱٫۲۵۲۰*۳۰۰٫۹۸
۱٫۲۵۲۰*۴۰۱٫۱۹
۱٫۲۵۳۰*۳۰۱٫۱۹
۱٫۲۵۳۵*۳۵۱٫۳۹
۱٫۲۵۳۰*۴۰۱٫۳۹
۱٫۲۵۴۰*۴۰۱٫۵۵

جدول وزنی قوطی پروفیل ۱.۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۱٫۵۱۰*۲۰۰٫۶۷
۱٫۵۱۰*۲۵۰٫۸۱
۱٫۵۱۰*۳۰۰٫۹۱
۱٫۵۲۰*۲۰۰٫۹۱
۱٫۵۲۵*۲۵۱٫۱۷
۱٫۵۲۰*۳۰۱٫۱۷
۱٫۵۲۰*۴۰۱٫۴۲
۱٫۵۲۰*۶۰۱٫۸۶
۱٫۵۲۵*۵۰۱٫۷۴
۱٫۵۳۰*۳۰۱٫۴۲
۱٫۵۳۰*۴۰۱٫۶۴
۱٫۵۳۵*۳۵۱٫۶۴
۱٫۵۳۰*۵۰۱٫۸۶
۱٫۵۳۰*۶۰۲٫۱۲
۱٫۵۴۰*۴۰۱٫۸۶
۱٫۵۴۵*۴۵۲٫۱۲
۱٫۵۴۰*۶۰۲٫۳۳
۱٫۵۴۰*۸۰۲٫۸۲
۱٫۵۵۰*۴۰۲٫۱۲
۱٫۵۵۰*۵۰۲٫۳۳
۱٫۵۵۰*۶۰۲٫۵۷
۱٫۵۶۰*۶۰۲٫۸۲

جدول وزنی قوطی پروفیل ۲ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۲۱۰*۲۰۰٫۸۷
۲۱۰*۲۵۱٫۰۲
۲۱۰*۳۰۱٫۱۸
۲۲۰*۲۰۱٫۱۸
۲۲۵*۲۵۱٫۵۳
۲۲۰*۳۰۱٫۵۳
۲۲۰*۴۰۱٫۸۷
۲۲۰*۶۰۲٫۴۵
۲۲۵*۵۰۲٫۳۲
۲۳۰*۳۰۱٫۷۸
۲۳۵*۳۵۲٫۱۶
۲۳۰*۴۰۲٫۱۶
۲۳۰*۵۰۲٫۴۵
۲۳۰*۶۰۲٫۸۱
۲۴۰*۴۰۲٫۴۵
۲۴۰*۶۰۳٫۱۱
۲۴۰*۸۰۳٫۷۴
۲۴۰*۱۰۰۴٫۳۸
۲۴۵*۴۵۲٫۸۱
۲۵۰*۴۰۲٫۸۱
۲۵۰*۵۰۳٫۱۱
۲۵۰*۶۰۳٫۴۲
۲۵۰*۱۰۰۴٫۶۶
۲۶۰*۶۰۳٫۷۴
۲۶۰*۸۰۴٫۳۸
۲۶۰*۱۲۰۵٫۶۸
۲۷۰*۷۰۴٫۳۸
۲۸۰*۸۰۴٫۹۷
۲۹۰*۹۰۵٫۶۸

جدول وزنی قوطی پروفیل ۲.۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۲٫۵۲۰*۳۰۱٫۸۸
۲٫۵۲۰*۴۰۲٫۳۱
۲٫۵۲۰*۶۰۳٫۰۳
۲٫۵۲۵*۵۰۲٫۹۲
۲٫۵۲۵*۲۵۱٫۸۸
۲٫۵۳۰*۳۰۲٫۳۱
۲٫۵۳۰*۴۰۲٫۶۸
۲٫۵۳۰*۵۰۳٫۰۳
۲٫۵۳۰*۶۰۳٫۴۷
۲٫۵۳۵*۳۵۲٫۶۸
۲٫۵۴۰*۴۰۳٫۰۳
۲٫۵۴۰*۶۰۳٫۸۴
۲٫۵۴۰*۸۰۴٫۶۳
۲٫۵۴۰*۱۰۰۵٫۴۶
۲٫۵۴۵*۴۵۳٫۴۷
۲٫۵۵۰*۴۰۳٫۴۷
۲٫۵۵۰*۵۰۳٫۸۴
۲٫۵۵۰*۶۰۴٫۲۶
۲٫۵۵۰*۱۰۰۵٫۸۲
۲٫۵۶۰*۶۰۴٫۶۳
۲٫۵۶۰*۸۰۵٫۴۶
۲٫۵۶۰*۱۲۰۶٫۹۸
۲٫۵۶۰*۲۲۰۱۱٫۰۲
۲٫۵۷۰*۷۰۵٫۴۶
۲٫۵۸۰*۸۰۶٫۲۵
۲٫۵۹۰*۹۰۶٫۹۸
۲٫۵۱۰۰*۱۰۰۷٫۸۱
۲٫۵۱۱۰*۱۱۰۸٫۶۲
۲٫۵۱۳۵*۱۳۵۱۰٫۴۸
۲٫۵۱۴۰*۱۴۰۱۱٫۰۲

جدول وزنی قوطی پروفیل ۳ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۳۲۰*۴۰۲٫۷۳
۳۲۰*۶۰۳٫۶
۳۲۵*۵۰۳٫۴۲
۳۳۰*۳۰۲٫۷۳
۳۳۰*۴۰۳٫۱۹
۳۳۰*۵۰۳٫۶
۳۳۰*۶۰۴٫۲۵
۳۳۵*۳۵۳٫۱۹
۳۴۰*۴۰۳٫۶
۳۴۰*۶۰۴٫۶۲
۳۴۰*۸۰۵٫۵۴
۳۴۰*۱۰۰۶٫۵۱
۳۴۵*۴۵۴٫۲۵
۳۵۰*۴۰۴٫۲۵
۳۵۰*۵۰۴٫۶۲
۳۵۰*۶۰۵٫۰۸
۳۵۰*۱۰۰۶٫۹۵
۳۶۰*۶۰۵٫۵۴
۳۶۰*۸۰۶٫۵۱
۳۶۰*۱۲۰۸٫۳۸
۳۶۰*۲۲۰۱۳٫۱۹
۳۷۰*۷۰۶٫۵۱
۳۸۰*۸۰۷٫۴۴
۳۹۰*۹۰۸٫۳۸
۳۱۰۰*۱۰۰۹٫۳۸
۳۱۱۰*۱۱۰۱۰٫۳۶
۳۱۳۵*۱۳۵۱۲٫۵۸
۳۱۴۰*۱۴۰۱۳٫۱۹

جدول وزنی قوطی پروفیل ۳.۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۳٫۵۳۰*۶۰۴٫۷۸
۳٫۵۴۰*۶۰۵٫۳۳
۳٫۵۴۰*۸۰۶٫۴۲
۳٫۵۴۰*۱۰۰۷٫۵۶
۳٫۵۴۵*۴۵۴٫۷۸
۳٫۵۵۰*۴۰۴٫۷۸
۳٫۵۵۰*۵۰۵٫۳۳
۳٫۵۵۰*۶۰۵٫۸۹
۳٫۵۵۰*۱۰۰۸٫۰۷
۳٫۵۶۰*۶۰۶٫۴۲
۳٫۵۶۰*۸۰۷٫۵۶
۳٫۵۶۰*۱۲۰۹٫۷۶
۳٫۵۶۰*۲۲۰۱۵٫۲۹
۳٫۵۷۰*۷۰۷٫۵۶
۳٫۵۸۰*۸۰۸٫۶۸
۳٫۵۹۰*۹۰۹٫۷۶
۳٫۵۱۰۰*۱۰۰۱۰٫۹۵
۳٫۵۱۱۰*۱۱۰۱۱٫۹۵
۳٫۵۱۳۵*۱۳۵۱۴٫۶۹
۳٫۵۱۴۰*۱۴۰۱۵٫۲۹

جدول وزنی قوطی پروفیل ۴ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۴۵۰*۶۰۶٫۷۲
۴۵۰*۱۰۰۹٫۲۱
۴۶۰*۶۰۷٫۳۲
۴۶۰*۸۰۸٫۵۸
۴۶۰*۱۲۰۱۱٫۱۸
۴۶۰*۲۲۰۱۷٫۴۸
۴۷۰*۷۰۸٫۵۸
۴۸۰*۸۰۹٫۸۹
۴۹۰*۹۰۱۱٫۱۸
۴۱۰۰*۱۰۰۱۲٫۴۲
۴۱۱۰*۱۱۰۱۳٫۷۲
۴۱۳۵*۱۳۵۱۶٫۷۴
۴۱۴۰*۱۴۰۱۷٫۴۸

جدول وزنی قوطی پروفیل ۴.۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۴٫۵۱۰۰*۱۰۰۱۵٫۳۹
۴٫۵۱۱۰*۱۱۰۱۵٫۳۹
۴٫۵۱۳۵*۱۳۵۱۸٫۸۱
۴٫۵۱۴۰*۱۴۰۱۹٫۵۹

جدول وزنی قوطی پروفیل ۵ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۵۱۰۰*۱۰۰۱۵٫۴۲
۵۱۱۰*۱۱۰۱۶٫۹۵
۵۱۳۵*۱۳۵۲۰٫۷۹
۵۱۴۰*۱۴۰۲۱٫۷۲

جدول وزنی قوطی پروفیل ۶ میل

ضخامت (mm)
سایز قوطی (mm)
وزن (kg/m)
۶۶۰*۲۲۰۲۵٫۹۲
۶۱۰۰*۱۰۰۱۸٫۵۱
۶۱۱۰*۱۱۰۲۰٫۵۱
۶۱۳۵*۱۳۵۲۴٫۸۴
۶۱۴۰*۱۴۰۲۵٫۹۲